Notice of Non-Discrimination

Home | Notice of Non-Discrimination

Arkansas Methodist Medical Center Women’s Clinic Notice of Non-Discrimination

Arkansas Methodist Medical Center Women’s Clinic complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate, exclude or treat people differently on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Arkansas Methodist Medical Center Women’s Clinic:

Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us such as:
Qualified sign language interpreters
Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats
Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
Qualified Interpreters
Information written in other languages
If you need these services, contact Robin Patten, Social Services Director at 870-239-7153.

If you believe that Arkansas Methodist Medical Center Women’s Clinic has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Dan Austin
AMMC Compliance Officer
900 W. Kingshighway
P.O. Box 339
Paragould, AR 72451
(870) 239-7392 – phone
(870) 239-7392 – fax
dan.austin@arkansasmethodist.org

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Mr. Austin is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services, 
200 Independence Avenue SW.
Room 509F, HHH Building 
Washington, DC 20201 
Toll Free: 1-800-868-1019,
800-537-7697 (TDD). 
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ATTENTION:  Language assistance services, free of charge, are available to you.  Call 1-870-239-7153.ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-870-239-7153.
CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-870-239-7153.LALE: Ñe kwōj kōnono Kajin Ṃajōḷ, kwomaroñ bōk jerbal in jipañ ilo kajin ṇe aṃ ejjeḷọk wōṇāān. Kaalọk 1-870-239-7153.
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-870-239-7153。ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-870-239-7153.
PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-870-239-7153.ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-870-239-7153.
ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 1-870-239-7153ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 1-870-239-7153.
LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 1-870-239-7153.주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-870-239-7153.
ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 1-870-239-7153.注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-870-239-7153。
ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-870-239-7153.સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1-870-239-7153.